Bijna 40 jaar ervaring
70000m op voorraad!
Altijd de eerste trends
Beoordeeld met een 9.8
Home / Privacy AVG

Privacy statement - AVG

PRIVACY STATEMENT EN COOKIE REGELEMENT

Onderhavig privacy beleid (hierna aangeduid “Privacy Beleid”) is van toepassing op de website www.kickenstoffen.nl (hierna aangeduid “Website”) die wordt uitgebaat door van der Heijden V.O.F. / KicKenStoffen

van der Heijden V.O.F. / KicKenStoffen (hierna aangeduid KKS) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website (hierna aangeduid “Gebruikers”) gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Europese Privacy Verordening en de daarin vervatte bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor zover uit dwingende Nederlandse wetgeving niet anders voortvloeit, geldt het onderstaande.

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is KKS, met statutaire zetel te Drunen, kantoorhoudende te Drunen

Verwerking van persoonsgegevens

Bij registratie op de Website worden onder andere de volgende persoonsgegevens van de Gebruikers door KKS  verzameld en verwerkt: contact- en identificatiegegevens van de Gebruiker (naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnr. wachtwoorden, IP-adres, enz.). Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels Uw surfgedrag, Uw registratie op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website.

Door op de knop “IK ACCEPTEER DE PRIVACY- EN COOKIEVOORWAARDEN” te klikken gaat U akkoord met en bent U gebonden aan deze Privacyvoorwaarden.

KKS mogelijk te laten aansluiten op de specifieke behoeften van de Gebruiker. KKS  verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker onder meer voor de volgende doeleinden:

[Omschrijf hier de doeleinden waar de gegevens voor gebruikt worden. (voorbeelden)]
1. Klantenservice: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om U klantenservice te bieden.
a. Het evalueren en verbeteren van de commerciële activiteiten van KKS (wat ertoe kan leiden dat een KKS medewerker de Gebruiker (meer op maat kan) benaderen);
2. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met U te communiceren en U op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor Uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien U een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat U deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
3. Marketingdoeleinden: Uw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer u een aanvraag doet voor aanvullende informatie over KKS en haar producten en diensten. Uw Persoonsgegevens worden mogelijk gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien U zich daarvoor heeft ingeschreven. KKS kan U te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten die U heeft besteld
a. Het versturen van periodieke communicaties over features, producten en diensten, gebeurtenissen en speciale aanbiedingen van KKS (i.e. verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden);
5. Het verrichten van analyses van de persoonsgegevens ten behoeve van statistisch onderzoek van het Gebruikersgedrag op de Website (welke KKS aan derden in geanonimiseerde vorm kan overmaken);
6. Werking Website: KKS verwerkt Persoonsgegevens om de Website normaal te laten functioneren en (onderdelen van) de Website te verbeteren
7. KKS toe te laten aan enige wettelijke verplichting te voldoen.KKS] hanteert bij het verzamelen van informatie via de Website een strikt vertrouwelijkheids- en privacy beleid conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied. KKS verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens van de Gebruikers die accuraat, toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn rekening houdend met de bovenvermelde doeleinden. De persoonsgegevens die via deze Website aan [verkorte bedrijfsnaam] worden verstrekt mogen door KKS aan de tot de KKS groep behorende verbonden ondernemingen binnen de EEA worden overgemaakt en mogen door deze verbonden ondernemingen worden verwerkt in overeenstemming met de bovenvermelde doeleinden. KKS staat ervoor in dat haar verbonden ondernemingen binnen de EEA in overeenstemming handelen met onderhavig Privacy Beleid en de Nederlandse wetgeving terzake. KKS zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaarmaken of overmaken aan derden, tenzij (i) mits de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker; (ii) wanneer de wet dit vereist; (iii) wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de Website te vrijwaren; (iv) wanneer dit noodzakelijk is om de verzoeken van de Gebruiker in te willigen; of (v) om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of om te kunnen antwoorden op een juridische vordering.

Cookies: Opslag en gebruik van gegevens
KKS maakt gebruik van: a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken; b. Analytische cookies: tracking cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat KKS de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden. c. Cookies van derden: cookies van derde partijen, zoals Google Analytics, die gebruikt worden ter tracking verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website.


KKS maakt gebruikt van “functionele cookies” (zoals “taalcookies” en “session cookies”). Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Gebruiker worden gestuurd en op de pc van de Gebruiker worden opgeslagen. Dergelijke cookies onthouden onder meer de taalinstellingen en persoonlijk voorkeur van de Gebruiker. Deze cookies hebben als doel om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de Gebruiker bij te houden en bepaalde Gebruikersvoorkeuren op te slaan. Conform de wet zijn dit type van cookies vrijgesteld van de voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker. Hoewel niet verplicht, krijgt de Gebruiker toch een melding of scherm waarmee de Gebruiker eenmalig wordt gevraagd om toestemming te verlenen voor deze cookies. De programmatuur van [verkorte bedrijfsnaam] is zodanig ingericht, dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Cookies tasten het systeem van de Gebruiker niet aan en beschadigen evenmin de files van de Gebruiker.

Daarnaast gebruikt KKS cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de Website. KKS zal het gebruik van “cookies van derden” die niet op verzoek van de Gebruiker worden gevraagd en die na wisacties blijven bestaan) zoveel als mogelijk vermijden, en indien dat in uitzonderlijke gevallen toch plaats heeft zal KKS, de nadere ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen.

Indien de Gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan de Gebruiker deze weigeren of blokkeren in de instellingen van zijn/haar internetbrowser.

Dit betekent wel dat niet alle functionaliteiten van deze website zullen werken of dat bepaalde grafische elementen niet mooi op het scherm van de Gebruiker zullen verschijnen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

 

Beoordelingen - WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.KKS t.a.v. Mvr. V.d. Heijden / afdeling administratie, Tibetlaan 24, 5152JJ te Drunen

Op basis van de aanvraag van de Gebruiker, zal KKS de persoonsgegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die de Gebruiker KKS bezorgt, tenzij uit een wettelijke verplichting anders voortvloeit.

De Gebruiker kan zich bovendien op dezelfde manier verzetten tegen een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, al dan niet voor direct marketingdoeleinden. De Gebruiker kan zich op enig moment de-registreren door de “unsubscribe” browser/hyperlink op deze Website aan te klikken of door te reageren op enig email die de Gebruiker van KKS verkrijgt.

KKS behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen of aan te vullen. In geval van significante wijzigingen, zal KKS de Gebruiker verzoeken om zijn toestemming te bevestigen. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet aanvaardt, beschikt de Gebruiker de mogelijkheid om zich te de-registreren conform de hierboven vermelde procedure.

Links naar andere websites

Op de Website van KKS wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door KKS  niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. KKS wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk af.

De Website kan tevens hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen (d.i. websites die buiten de controle vallen van KKS). KKS heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites van partners of derden en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan, het gebruik ervan, het (privacy)beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Wij raden de Gebruiker aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen.

Social media  (indien van toepassing)

KKS gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plug-in in te loggen op hun social media account kunnen Gebruikers producten liken en delen met anderen. KKS krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de Persoonsgegevens die zich daarop bevinden van de Gebruiker.

Veiligheid van de verwerking

KKS heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen ieder verlies, misbruik of wijziging van de aan KKS door de Gebruikers ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau van de systemen en het intranet die onder controle van KKS staan rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen persoonsgegevens en de potentiële risico’s. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer een beperkte toegangsautorisatie en het gebruik van encrypted software.

KKS verbindt zich ertoe om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers/personeel toe.

KKS staat niet in voor de veiligheid van de informatie/persoonsgegevens die via het internet of over systemen die niet onder de controle van KKS staan, worden gezonden aan KKS. KKS is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Gebruiker of derden mochten lijden als gevolg van het verlies aan vertrouwelijkheid van dergelijke informatie tijdens de verzending ervan over het internet of via systemen die buiten de controle van KKS vallen.

Intellectuele eigendom

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie en de samenstelling ervan (teksten, grafische materiaal, logo’s iconen, video’s, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van KKS. De Gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het online bekijken van de Website. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KKS, deze Website, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook te exploiteren.

Beperking van aansprakelijkheid

KKS garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. KKS geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

KKS levert grote inspanningen opdat de op de Website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal KKS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

KKS is niet verantwoordelijk voor enige fout of omissie in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website en accepteert geen aansprakelijkheid ter zake. De op de Website ter beschikking gestelde informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer de Gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet de Gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

KKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de Gebruiker die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. KKS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, (in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Nederlands recht is van toepassing op dit Privacy Beleid. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met onderhavig Privacy Beleid valt onder de bevoegdheid van de rechtbank Eindhoven.

Overige bepalingen

KKS is te allen tijde bevoegd Uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is KKS als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd. KKS behoudt zich het recht voor om deze Privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen.


Beoordelingen
WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 7-4-2021. Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.
download hier onze privacy statement - AVG verklaring

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.